Sulge

One Mile Challenge
avaleht - võistluse üldinfo - reeglid - registreerimine - osalejad - tulemused - omc allstars - kontakt - OSTA PILET In English


Nimesponsor:
V&K Teed


Sponsorid:
Forss Baltic Bolt Printerikeskus


Toetajad: Audi Sir Autorent #DareWinCelebrate Rayth Premium Car Wash & Detailing Center Rannarootsi Keskus


Partnerid: Eesti Autospordi Liit FIA


Lõppkiirusvõistluste reeglistik 2024


1. Võistlusklassid

1.1

A - kuni 3400cm³ vabalthingavad ja kuni 2000cm³ ülelaadimisega* ottomootorid ning kuni 2000 cm³ diiselmootorid

1.2

B - kuni 4600cm³ vabalthingavad ja kuni 2700cm³ ülelaadimisega* ottomootorid ning üle 2000cm³ diiselmootorid

1.3

C - üle 4600cm³ vabalthingavad ja üle 2700cm³ ülelaadimisega* ottomootorid.

1.4

* - ülelaadimine tähendab, et kasutusel on turbo ja/või kompressor ja/või keemiline ülelaadimine. Ülelaadimismeetodit kasutaval võistlusautol korrutatakse mootori töömaht koefitsiendiga 1,7. Rootormootoriga võistlusauto mootori töömaht korrutatakse koefitsiendiga 1,7 ja ülelaadimist kasutava rootormooriga võistlusauto mootori töömaht korrutatakse koefitsiendiga 3,4. Mootori kubatuuris on lubatud kuni 1% tolerants.


2. Üldised võistluse reeglid

2.1

Võistluse eesmärk on saavutada paigaltstardist maksimaalne kiirus 1-miilise (ca 1609 m) või ½-miilise (ca 805 m) distantsi lõpus. Reeglid on mõlemal distantsil samad.

2.2

Iga võistleja tohib osaleda võistlusel vaid ühe võistlusautoga ja ühes klassis ning sama võistlusautoga ei tohi võistelda teine võistleja.

2.3

Starditakse eraldistardist ja iga võistleja saab teha kaks võistlussõitu, millest parim läheb arvesse.

2.4

Võistlussõitudel mõõdetakse kiirust 1 km/h täpsusega.

2.5

Juhul kui kahe või enama võistleja parima võistlussõidu tulemus on võrdne, otsustatakse lõplik paremusjärjestus kõigepealt paremuselt teise tulemuse põhjal ja kui need on võrdsed siis viimase võistlussõidutulemuse põhjal. Kui ka need on võrdsed siis antakse parem koht väiksema kubatuuriga mootorit kasutanud võistlejale (ülelaadimise korral kasutatakse võrreldava töömahu leidmiseks koefitsienti 1,7). Kõikide asjaolude võrdsuse või ebaselguse korral mootori töömahu osas on peakohtunikul õigus määrata täiendav võistlussõit. Kui üks võistlejast loobub täiendavast võistlussõidust või ei saa seal osaleda siis antakse võit täiendava võistlussõidu teinud võistlejale.

2.6

Võistlussõitude tulemused avaldatakse võimaluse korral reaalajas ürituse koduleheküljel ning võistluspaigas asuval ametlikul teadetetahvlil peale iga võistlussõitude vooru lõppu.

2.7

Korraldajast mitte olenevatel põhjustel võistleja võistlussõidul mitte osalemise või peakohtniku otsusega võistlussõidule mitte lubamise korral osavõtutasu ei tagastata.

2.8

Võistlussõitude ära jätmise või katkestamise korral vääramatust jõust tulenevalt (näiteks ilmastikuolud), osavõtutasusid võistlejatele ja piletiraha pealtvaatajatele ei tagastata.


3. Korraldaja vabastamine vastutusest

3.1

Võistlus on seotud väga kõrge riskiga nii võistleja kui kolmandate isikute elule ja tervisele.

3.2

Hoolimata käesolevas juhendis toodud reeglite täitmisest ja võistlejate ning korraldaja jõupingutustest ohutuse tagamiseks võib juhtuda õnnetus mis põhjustab võistlejale ja/või kolmandatele isikutele raskeid kehavigastusi, püsiva tervisepuude või surma. Tavapärane elu- või õnnetusjuhtumi kindlustus selliselt tekkinud kahjusid ei hüvita.

3.3

Võistluse käigus võib tekkida suur varaline kahju, mida tavapärane liiklus- või kaskokindlustus ei hüvita.

3.4

Võistleja kohustub oma allkirjaga kinnitama alljärgnevat:

3.4.1

Ta saab juhendi punktides 3.2 ja 3.3 kirjeldatud riskidest aru ja on valmis kirjeldatud riske võtma hoolimata kindlustuskaitse puudumisest.

3.4.2

Kahju tekkimisel vastutab ta tagajärgede eest ainuisikuliselt seadustes ettenähtud korras.

3.4.3

Ta vabastab korraldaja igasugusest vastutusest enda ja kolmandate isikute suhtes seoses võistlusel tekkinud kahjudega.

3.4.4

Ta ei esita mistahes kahju tekkimisel mingeid nõudeid võistluse korraldaja vastu ja samuti keelab kolmandatel isikutel korraldajate vastu nõuete esitamise enda või kellegi teise nimel.


4. Ohutusreeglid

4.1

Võistlejate koosolekust osavõtt on kohustuslik!

4.2

Võistlema pääsevad vaid need võistlusautod mis vastavad reeglitele ja läbivad tehnilise kontrolli ning võistlejad kes kasutavad nõuetekohast turvavarustust.

4.3

Võistlusauto tehnilise seisukorra ja ohutuse eest vastutab võistleja. Kuna enne võistlust teostatav tehniline kontroll toimub välitingimustes ja ilma eriseadmeteta siis on sellise kontrolli ulatus ja efektiivsus piiratud. Sellest tulenevalt on tungivalt soovitatav teostada eelnevalt võistlusauto kontroll vastavat sisseseadet omavas autoremondiettevõttes või ametlikus tehnoülevaatuspunktis.

4.4

Kahtluse korral võistlusauto turvalisuse osas tuleb tehnilise kontrolli ajal sellest teavitada kontrolli teostajat. Kui turvalisust mõjutav probleem tekib või avastatakse peale kontrolli läbimist ja seda ei õnnestu kõrvaldada siis peab koheselt teavitama peakohtunikku ja loobuma edasisest võistlemisest.

4.5

Tehnilises kontrollis määratakse võistlusautole individuaalne kiirusindeks, mis näitab millisesse turvaklassi konkreetne võistlusauto kuulub.

4.5.1

Kiirusindeksi ületamisel kuni 15 km/h tuleb võistluse jätkamiseks viia juhi turvavarustus ja võistlusauto vastavusse käesolevate reeglitega.

4.5.2

Kiirusindeksi ületamisel 16 km/h või enam katse tulemust ei arvestata ja järgmistele katsetele ei lubata.

4.6

Peakohtunikul on õigus starti mitte lubada võistlusautosid mis küll vastavad kõikidele käeoleva juhendi tehnilistele- ja ohutusnõuetele, kuid pole peakohtuniku hinnangul piisavalt turvalised. Eelkõige puudutab see juhtumeid kus ümberehituste tulemusena on oluliselt suurenenud võistlusauto maksimaalne kiirus, kuid ei ole samaväärselt parendatud võistlusauto pidureid, vedrustust, juhtimisseadmeid, veermikku jt. turvalisust mõjutavaid komponente.

4.7

Boksialal on kiiruspiirang 20 km/h. Võistleja kes silmnähtavalt ületab lubatud kiirust või tekitab muul moel ohuolukordi, diskvalifitseeritakse.

4.8

Võistlussõidu ajal ei tohi võistlusauto salongis olla lahtisi esemeid, juhi jalamatt peab olema eemaldatud ja võistlusauto aknad peavad olema suletud.

4.9

Võistleja turvavöö peab olema kinnitatud ja pingule tõmmatud. Kanda tuleb nõuetekohast, sobiva suurusega kaitsekiivrit mille lõuarihm on kinni ja pingutatud.

4.10

Võistleja on kogu võistlussõidu vältel kohustatud hoidma roolist kinni kahe käega, välja arvatud käiguvahetuse, pidurdusvarju avamise ja kustutussüsteemi aktiveerimise ajal.

4.11

Võistleja on kohustatud iseseisvalt hindama oma võistlussõidu turvalisust. Juhul, kui võistleja arvates ei ole turvalisus piisav on ta kohustatud võistlussõidu koheselt katkestama ja teavitama võistluse peakohtunikku tekkinud ohuolukorrast.

4.12

Võistlusalal (võistlusrajal ning tagasisõiduteel) on keelatud liikuda vastassuunas.

4.13

Tehnilise rikke korral, juhul kui puudub kahtlus vedelike lekke suhtes, tuleb vähendada kiirust ja sõita raja lõpuni. Kui see pole võimalik, tuleb peatuda raja servas.

4.14

Kui tehnilise rikkega kaasneb mistahes vedeliku leke või on lekke kahtlus, tuleb juhtida auto koheselt võistlusrajalt kõrvale ja peatuda.


5. Nõuded võistlejale ja võistleja varustusele

5.1

Võistleja peab lõppregistreerumisel esitama auto tehnilise passi ja kehtiva juhiloa ning kinnitama, et ta omab õigust võistelda autoga millega ta soovib osaleda.

5.2

Kõik võistlejad peavad sõidu ajal kasutama kaitsekiivrit. Lubatud on sertifitseeritud motokiivrid, kuid soovitavalt tuleks kasutada FIA poolt heakskiidetud standardile vastavat autospordikiivrit.

5.3

Võistleja kelle võistlusauto eeldatav lõppkiirus ületab 250 km/h peab kasutama autospordikiivrit mis vastab ühele järgnevatest standarditest: FIA 8858-2002, 8858-2010, 8859-2015, 8860-2004, 8860-2010, 8860-2018, Snell SA2010, SA2015. Homologatsioon võib olla aegunud.

5.4

Kaitsekiiver peab olema võistlejale sobiva suurusega ja selle kinnitusrihm peab olema sõidu ajal kinnitatud. Kiivril ei tohi olla vigastusi ning see ei tohi olla varasemalt osalenud avariis või saanud viga kukkumisel.

5.5

Võistleja peab võistlussõidu ajal kandma riietust, mis katab kogu keha - sh sääri ja käsivarsi. Nailonist vms. kergesti sulavast materjalist riietusesemete kasutamine on keelatud. Soovitav on kasutada FIA 8856-2000 või 8856-2018 või SFI 3.2A/5 standardile vastavat sõiduülikonda ja selle all tulekindlat pesu.

5.6

Võistleja peab võistlussõidu ajal kandma kinniseid, soovitavalt õhukese tallaga jalanõusid. Keelatud on plätude, sandaalide jms lahtiste jalatsite kandmine. Soovitav on kasutada FIA 8856-2000 või 8856-2018 või SFI 3.3/5 standardile vastavaid jalatseid.

5.7

Võistleja kelle võistlusauto eeldatav lõppkiirus ületab 250 km/h peab võistlussõidu ajal kandma sõrmi ja labakätt katvaid kindaid mis on valmistatud nahast või muust tulekindlast materjalist. Soovitav on kasutada FIA 8856-2000 või 8856-2018 või SFI 3.3/5 standardile vastavaid kindaid.

5.8

Võistlejat kelle sõiduvarustus ei vasta nõuetele starti ei lubata. Juhul kui võistleja tulemus ületab tema poolt kasutatavale sõiduvarustusele lubatud maksimumkiirust, võttes arvesse p. 4.5 toodud leevendust ja p. 7 – 8 toodud täiendavaid nõudeid, siis võistleja diskvalifitseeritakse ja tema tulemus kustutatakse.


6. Nõuded võistlusautole

6.1

Lubatud on osaleda M1 ja N1 kategooria sõidukitega.

6.2

Nõutud on kehtiv riiklik tehniline ülevaatus, välja arvatud kui võistlusauto vastab peatüki 7 või 8 nõuetele.

6.3

Võistlusauto juhiistmel peab olema peatugi ja vähemalt 3-punkti turvavöö.

6.4

Võistlusautos kuhu on paigaldatud turvapuur, on kohustuslik:

6.4.1

Iste FIA 8862-2009 või 8855-1999. Paigaldus FIA Spordikoodeksi Lisa J art. 253.16 kohaselt.

6.4.2

Turvavöö FIA 8853-98, 8853-2016, SFI 16.1, 16.5. Paigaldus Lisa J art. 253.6.

6.4.3

Turvapuuri pehmendused Lisa J 253.8.4 või SCTA 3.D.1

6.4.4

Aknavõrk Lisa J art. 253 11.2 või SFI 27.1

6.5

Istme ja rihmade homologatsioon võib olla aegunud, kuid nad ei tohi olla osalenud avariis ja olema vigastusteta. Rihmad ei tohi olla veninud või kulunud ja lukustusmehhanism peab töötama tõrgeteta.

6.6

Võistlusauto esiosal või katusel peab olema võistlusauto pukseerimist võimaldav veoaas või -konks. Eemaldatava veoaasa või -konksu korral tuleb see võistlusauto külge paigaldada enne tehnilist kontrolli ning see peab olema võistlusauto küljes kogu võistluse vältel.

6.7

Võistlusautol ei või olla mistahes vedelike lekkeid.

6.8

Võistlusauto esimesed uksed peavad olema avatavad nii seest- kui väljastpoolt kogu võistluse vältel. Esiuste kinni teipimine on keelatud ! Kui võistlusauto aku asub esimeste istmete taga võistlusauto salongis, siis ei tohi kinni teipida ka tagumisi uksi ning need peavad olema väljast avatavad.

6.9

Juhi uksel peab olema seespool kate või polster.

6.10

Armatuurlaua ja keskkonsooli kuni esimeste istmete seljatoeni võib eemaldada või asendada isevalmistatuga vaid turvapuuri olemasolul. Võistlusauto juhi ümbruses ja armatuurlaua jäikadel osadel ei tohi olla teravaid nurki või väljaulatuvaid detaile, mis võivad tekitada vigastusi.

6.11

Esiklaas peab olema standardne ja ilma vigastusteta.

6.12

Võistlusauto salong peab olema eraldatud mootorist ja jõuülekandest. Tuleseinas ei tohi olla lahtisi avasid.

6.13

Võistlusauto salongis ei tohi olla kütuse või mootori jahutussüsteemi torusid ja -voolikuid, v.a. standardne salongisoojendus.

6.14

Kütusepaak peab olema võistlusauto salongist eraldatud tihendatud tulekindla vaheseinaga viisil, et kütuse sattumine võistlusauto salongi oleks välistatud. Komposiitmaterjalist kütusepaak peab olema maandatud. Kütusepaak peab olema ventileeritud välisõhku.

6.15

Kui kütusena kasutatakse alkoholi, vedelgaasi, maagaasi või täiendava energiaallikana keemilist ülelaadimist, tuleb sellest teavitada tehnilist kontrolli.

6.16

Lubatud on kasutada vaid avalikult turustatavaid, sertifitseeritud ja ametliku tootja poolt valmistatud keemilise ülelaadimise süsteeme. Süsteemi paigaldus vastavalt valmistaja juhendile. Balloon peab olema varustatud ülesurveventiiliga mis on ventileeritud kabiinist väljaspoole.

6.17

Võistlusautol peavad olema hüdraulilised pidurid kõigil ratastel. Piduritorud ei tohi asetseda kardaanitunnelis ega olla võistlusauto põhja kõige madalam osa.

6.18

Roolisüsteemis on keelatud kasutada sillageomeetriat muutvaid lahendusi (nt Wisefab).

6.19

Võistlusauto rattad peavad olema pealtvaates kogu laiuses kaetud. Tiivalaiendid on lubatud. Rehvi kontakt võistlusauto keredetailidega peab olema täielikult välistatud.

6.20

Lubatud on kasutada ainult E või DOT markeeringuga tänavasõiduks mõeldud rehve. M+S markeeringuga, üle 6 aasta vanuste ja taastatud rehvide kasutamine on keelatud.

6.21

Rehvidel ei tohi olla mehhaanilisi vigastusi ja keelatud on kasutada mistahes meetodil parandatud rehve. Minimaalne lubatud rehvimustri sügavus on 3 mm. Samal teljel tohib kasutada ainult identse mõõdu, mudeli ja kulumisastmega rehve.

6.22

Rehvil peab olema märgitud kiirusindeks ja see peab ületama võistlusauto poolt eeldatavalt saavutatavat kiirust. Rehvi kaaluindeks peab vastama võistlusauto tegelikule võistluskaalule.

6.23

Kõigis vedavates sildades on kohustuslik kasutada diferentsiaale. Kinnikeevitamise teel teostatud 100%-lise blokeeringu kasutamine on keelatud.

6.24

Filtreerimata karterituulutus väliskeskkonda on keelatud.

6.25

Väljalaskekollektorite kasutamine on kohustuslik. Väljalaskesüsteem peab olema lekete ja vigastusteta ning kindlalt kinnitatud nii, et mistahes võistlussituatsioonis oleks välistatud väljalaskesüsteemi kokkupuude maapinnaga. Väljalaskesüsteem peab olema suunatud võistlusauto alt välja tahapoole, eemale juhist ja kütusepaagist.7. Täiendavad nõuded alates kiirusest 291 km/h

7.1

Võistlejal on kohutuslik omada võistlejalitsentsi.

7.2

Võistleja on kohustatud kasutama punktides 5.3 – 5.7 kirjeldatud sertifitseeritud turvavarustust.

7.3

Soovitav on kasutada FIA 8858-2010 standardile vastavat kaelatuge.

7.4

Võistlusautos peab olema FIA nõuetele vastav ja nõuete kohaselt kinnitatud turvakaar. (vt. joonis 12, FIA: https://www.fia.com/sites/default/files/2020_fia_drag_racing_technical_drawings.pdf)

7.5

Kohustuslik on paigaldada turvavarustus vastavalt juhendi punktile 6.4, välja arvatud punktis 6.4.4 kirjeldatu.

7.6

Tulekustutussüsteem vastavalt Lisa J art. 253.7.2 min. 3 kg kustutusainega on kohustuslik. Balloonil olev rõhu näidik peab näitama rohelist ning sel peab olema märgistus kontrolli kohta viimase 24 kuu jooksul. Pihustid peavad olema kinnitatud metallist kinnitustega ja suunatud juhile ning mootoriruumi. Ballooni ja/või päästiku splint tuleb eemaldada vahetult enne võistlussõitu.

7.7

Võistlusautol peab olema väline peavoolulüliti mille asukoht peab olema tagapaneelil või esiklaasi alaservas oleval paneelil. Lüliti peab katkestama aku, generaatori, tulede, süüte, kütusepumpade ja muud vooluahelad ning seiskama mootori. Lüliti tuleb märgistada sinise kolmnurgaga, mille küljepikkus on vähemalt 80 mm ja mitte rohkem kui 200mm.

7.8

Võistlusauto kapoti- ja pagasiluugi originaalsed lukustid tuleb asendada väljastpoolt avatavate kiirkinnitustega. Hingede eemaldamisel tuleb kasutada minimaalselt nelja kinnitit.

7.9

Tagaveolisel võistlusautol peab olema kardaanirõngas mõõtmetega 6 mm x 50 mm x 360 kraadi, mis ei tohi asetseda esimesest kardaaniristist rohkem kui 152 mm kaugusel.


8. Täiendavad nõuded alates kiirusest 311 km/h

8.1

Võistleja on kohustatud kasutama p. 5.3 – 5.7 kirjeldatud sertifitseeritud turvavarustust ja p. 7.3 kirjeldatud kaelatuge. Homologatsioon peab kehtima.

8.2

Võistlusautos peab olema turvapuur. Materjalid, paigaldus ja dokumentatsioon vastavalt Lisa J art. 253.8. Minimaalselt on nõutud:

8.2.1.1

Baassõrestik: vastavalt FIA Appendix J artikkel 253 p. 8.3.1 (joonised 253-1, 253-2, 253-3).

8.2.1.2

Vähemalt 2 diagonaaltuge on kohustuslikud (joonis 253-7). Paigaldamine vastavalt p.8.3.2.1.1 juhistele.

8.2.1.3

Külgkaitse: "X"-kujulised mõlemal küljel (joonis 253-9). Paigaldamine vastavalt p.8.3.2.1.2 juhistele.

8.2.1.4

Katusetugevdus: vastavalt p.8.3.2.1.3 juhistele (joonised 253-12; 253-13 või 253-14).

8.2.1.5

A-piilari tugevdus: vastavalt p.8.3.2.1.4 juhistele (joonis 253-15).

8.3

Lubatud on lisada täiendavaid elemente ja siduda puur kere ning amordikannudega.

8.4

Kohustuslik on paigaldada turvavarustus vastavalt juhendi punktidele 6.4.1 – 6.4.4. Homologatsioon peab kehtima.

8.5

Kehtivad p. 7.1 ja 7.6 – 7.9 nõuded.

8.6

Võistlusautole peab olema paigaldatud FIA reeglitele vastav pidurdusvari või -varjud. Pidurdusvarju ja/või selle päästiku splint tuleb eemaldada vahetult enne võistlussõitu.


9. Kiire standardauto

9.1

„Kiire standardautona“ käsitletakse võistlusautot mille maksimaalne kiirus tootjatehase avaldatud ametlike tehniliste andmete kohaselt on vähemalt 280 km/h.

9.2

Kiirele standardautole ei kohaldata peatükkides 7-8 sätestatud lisanõudeid, v.a. juhul kui võistlussõidul ületatakse tootjatehase poolt avaldatud ametlike tehniliste andmete kohast maksimaalset kiirust:

9.2.1

10% või rohkem kuni 10 aasta vanuste autode puhul.

9.2.2

5% või rohkem üle 10 aasta vanuste autode puhul.

9.3

Võistlusauto käsitlemiseks kiire standardautona peab võistleja sisestama võistlusele registreerimise elektroonilisele vormile võistlusauto tootjatehase avaldatud tehniliste andmete kohase lõppkiiruse ning esitama vastava tõendusmaterjali võistluseelses tehnilises kontrollis.

9.4

Kiire standardautoga võistleja peab omama võistlejalitsentsi kui võistlussõidul saavutatav lõppkiirus ületab 330 km/h.


10. Sanktsioonid

10.1

Võistlejat ei lubata võistlussõidule alljärgnevatel juhtudel:

10.1.1

Võistleja rikub käesoleva juhendiga võistlejatele kehtestatud reegleid ja nõudeid.

10.1.2

Võistlusauto juures teostatakse peale tehnilise kontrolli läbimist muudatusi, millest ei ole teavitatud tehnilise kontrolli kohtunikku ja pole saadud luba muudatuste tegemiseks ning mille tagajärjel võistlusauto ei vasta enam käesolevas juhendis toodud reeglitele ja nõuetele.

10.1.3

Võistleja hilineb oma võistlussõidu starti vastavalt stardijärjekorrale.

10.2

Võistleja diskvalifitseeritakse ja tema võistlussõitude tulemused kustutatakse alljärgnevatel juhtudel:

10.2.1

Võistleja on alkoholijoobes, tarbib võistluspaigas alkoholi või on narkootiliste ainete mõju all.

10.2.2

Võistleja ületab tema võistlussõidukile määratud kiirusindeksit, võttes arvesse p. 4.5 toodut.

10.2.3

Võistleja ei pea kinni liiklust reguleerivatest märkidest ja ületab silmnähtavalt väljaspool võistlusrada kehtestatud kiiruspiirangut.

10.2.4

Võistlusrajal või tagasisõiduteel vastassuunas sõitmine.

10.2.5

Võistleja kasutab mistahes rada, teed või platsi võistluspaigas võistlusauto testimiseks või seadistamiseks ilma seda eelnevalt peakohtuniku või peakorraldajaga kooskõlastamata.

10.2.6

Võistleja käitub ebasportlikult ja/või tekitab ohuolukorra.

10.2.7

Võistleja, tema kaaskondlased ja/või meeskonnaliikmed (mehaanikud jt abilised) rikuvad võistluspaigas üldist heakorda (sh teiste isikute häirimine, prügi mahapanek jne) ja/või eiravad peakohtuniku, korraldajate või turvateenistuse korraldusi (sh nõuet võistluspaigast lahkuda).

Meediapartnerid: Tehnikamaailm


Autopartnerid: Ameerika Auto


Rendipartnerid: Ramirent Cramo 1 Autorent Tehnoturg-T Raadiosidekeskus

Kujunduspartner: 013 Graphics

Trükipartner: Printwell


Korraldaja:
Eesti Audi Klubi

One Mile Challenge   Instagram